Zásady ochrany osobních údajů

Obecné ustanovení

Na základě vašeho souhlasu je společnost ALITER Media s.r.o. oprávněna, v postavení správce dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“), zpracovávat vaše osobní údaje vyplněné v tomto formuláři, společně s dalšími údaji získanými od vás v souvislosti se zasíláním jednotlivých zpráv. Jedná se především o souhrn odeslaných zpráv, záznamy o jejich doručení/otevření a další informace, které nám umožní, abychom mohli zasílání zpráv neustále vylepšovat a přizpůsobovat vašim potřebám a preferencím.

Vezměte, prosím, na vědomí, že svůj souhlas dle předchozího odstavce můžete kdykoli odvolat, a to jednoduše a bezplatně, a při zaslání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování realizovaného před jeho odvoláním. Pozdějším odvoláním souhlasu není dotčeno ani zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě jiného právního základu, kterým je v tomto případě oprávněný zájem správce spočívající ve schopnosti prokázat oprávněnost předchozího zasílání zpráv a zpracování osobních údajů v případě kontroly ze strany dozorového úřadu. Osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu až do jeho odvolání uživatelem a v omezeném rozsahu maximálně 5 let po jeho odvolání za účelem ochrany oprávněného zájmu.

Pro zpracování vašich údajů můžeme v určité míře využívat pečlivě vybrané dodavatele specializovaných, zejména IT služeb, které na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje, avšak pouze v souladu s našimi pokyny. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo prostor EU. Jestliže by však vaše osobní údaje měly být v nezbytném rozsahu předány do třetí země, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme v takovém případě vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, zejména prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů máte práva blíže stanovená GDPR, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění a také právo na přenesení svých osobních údajů. Dále máte také právo uplatnit námitku proti zpracování a případně požadovat i výmaz osobních údajů, za podmínek stanovených GDPR.
Svá práva můžete kdykoliv uplatnit písemně na adrese správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@alitermedia.cz. Kdykoliv se také můžete obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ALITER Media s.r.o., Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 107 75 048, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 348229 (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa:   Pernerova 687/35, 186 00 Praha 8 – Karlín
 • e-mail:    info@alitermedia.cz
 • telefon:  +420 773 872 377

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě vaší registrace:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení vaší registrace na podcastovém portálu nemocnenibezmoc.cz a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje (jméno a e-mail adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zasílání obchodních, informačních sdělení a newsletterů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné ze strany správce:
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby ecomail.cz
 • případně další poskytovatel zpracovatelských software služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním, písemně nebo elektronicky, na adresu nebo e-mail správce, který je uveden v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud v ČR.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Subjekt uděluje souhlas svým svobodným rozhodnutím a aktivní činností – například stiskem tlačítka „Začít s odběrem“ u možnosti přihlášení k odběru newsletteru apod., čímž subjekt dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro stanovený účel.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře anebo prostřednictvím formuláře pro odběr newsletteru. Zaškrtnutím souhlasu, respektive odběrem newsletteru potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a na vyžádání zašle novou verzi podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.