Hosté

MUDr. Petr Klézl, PhD.

MUDr. Petr Klézl, Ph.D.

Po dokončení studií na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 začal svou kariéru na Urologickém oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, kde pracoval až do roku 2011. Během této doby získal dvě atestace v oboru urologie a několik licencí České lékařské komory, které mu umožnily působit v samostatné praxi a poskytovat poradenské služby. Od roku 2011 je primářem Urologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady v Praze, kde zároveň působí jako odborný asistent. Mezi lety 2013 a 2014 absolvoval MBA studium, což mu umožnilo rozšířit jeho manažerské a vědecké dovednosti. Věnuje se vědeckému výzkumu na téma karcinom ledvin, které bylo také tématem jeho dizertační práce. Jako aktivní člen České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti se účastní mnoha odborných a vzdělávacích akcí. Ve své práci se specializuje na problematiku nádorů ledvin a laparoskopickou operativu. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti. Jeho praxe je charakterizována širokým záběrem v oblasti urologie, od diagnostiky přes léčbu až po výzkum a vzdělávání nových generací lékařů. Ve volném čase se věnuje rodině a rád tráví čas s přáteli.

MUDr. Evženie Knězů

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Po ukončení studia nastoupila na Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec a posléze na Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kde získala praktické dovednosti v oblasti pediatrie a neonatologie. V roce 2000 úspěšně atestovala z oboru pediatrie I. stupně a v roce 2004 z oboru neonatologie. Během své kariéry absolvovala stáže a kurzy v zahraničí, včetně Francie a Finska, což jí umožnilo rozšířit své odborné horizonty. V roce 2011 absolvovala kurz Prechtlovy metody kvalitativního hodnocení motorického vývoje dětí. Ve své klinické praxi se zaměřuje na komplexní péči o děti s perinatální zátěží. Je autorkou a spoluautorkou odborných prací, což přispívá k rozšíření znalostí v oblasti dětského a dorostového lékařství. Mimo svou profesionální kariéru se věnuje divadlu, hudbě, literatuře, sportovním aktivitám.

MUDr. Evženie Knězů
MUDr. Vasil Janko

MUDr. Vasil Janko

Po dokončení studií na 1. LF UK v Praze v roce 1992 se jeho praxe rozvíjela přes různé specializace a pozice, od sekundárního lékaře na dětském oddělení Nemocnice Prešov, přes lékaře prvního kontaktu během vojenské služby, až po práci na novorozeneckém oddělení. V roce 1995 získal specializaci v pediatrii a následně specializovanou způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny.  Od roku 2013 byl primářem dětské léčebny a ředitelem pro léčebnou péči v Dětské lázeňské léčebně Vesna. Jeho práce byla zaměřena na komplexní rehabilitační péči o děti s širokým spektrem diagnóz. Od roku 2020 působí v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží ve VFN Praha. Dále svoje lékařské zkušenosti uplatňuje na rehabilitační klinice Monada a v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře nebo v rámci mezioborových seminářů ve FN Motol pro děti z celé ČR (hlavně děti s dětskou mozkovou obrnou, u kterých se zvažuje ortopedické operace). V jeho praxi se prolíná široké spektrum dětských diagnóz, od neurologických a ortopedických stavů, přes stavy po úrazech a popáleninách, až po onkologickou léčbu a recidivující respirační nemoci dětí. Také se věnuje problematice dětské obezity. Koníčkem je četba, převážně komiksy.

MUDr. Jindřiška Betková

Vystudovala 1. LF UK v Praze. Po dokončení studií nastoupila na Oční kliniku VFN v Praze a 1. LF UK, kde získala praktické dovednosti v oblasti očního lékařství. V roce 2012 úspěšně atestovala z oboru očního lékařství. Kromě klinické praxe pokračuje v pedagogické činnosti na 1. LF UK v Praze. Během své kariéry absolvovala studijní pobyty ve Wuerzburgu, Rostocku a Salzburgu, což jí umožnilo rozšířit své odborné horizonty a získat mezinárodní perspektivu v očním lékařství. Jako členka České oftalmologické společnosti ČLS JEP a České glaukomové společnosti se aktivně podílí na rozvoji očního lékařství. Ve své klinické praxi se zaměřuje především na problematiku glaukomu, rohovkových a neurooftalmologických onemocnění. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných prací v odborných časopisech, čímž přispívá k rozšíření znalostí v oblasti očního lékařství. Mimo svou profesionální kariéru se věnuje cyklistice, lyžování, má ráda procházky se svým psem a relaxaci s dobrou knihou.

MUDr. Jindřiška Betková
Markéta Tůmová

Markéta Tůmová

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích, kde se specializovala na obor dětská sestra. Její zájem o neonatologii se projevil již během studií, což ji přivedlo na Neonatologické oddělení v roce 1995. Od té doby prošla všemi stanicemi tohoto oddělení. Od roku 2015 je hlavní sestrou v Bance mateřského mléka. Věnuje se nejen analýze mateřského mléka a jeho využití v péči o nezralé novorozence, ale také se aktivně podílí na edukaci o jeho dárcovství, a to jak mezi odborníky, tak mezi laickou veřejností. Je autorkou několika edukačních materiálů, které pomáhají šířit povědomí o této důležité tématice. „Mateřské mléko je nejlepší start pro každého novorozence. Darovat mateřské mléko, znamená darovat zdraví.” Je aktivní v popularizaci problematiky v České republice.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Jako psycholog pracuje především s dlouhodobě nemocnými a jejich blízkými. Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Je předsedou psychoonkologické sekce České lékařské společnosti JEP a členem výboru sekce preventivní onkologie. Lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a školitelem v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze v oblasti psychoonkologie. Zabývá se psychoneuroimunologickým poznatky, resp. vlivem psychiky na imunitní systém a zdraví. Zaměřuje se na téma zvládání psychické zátěže a stresu jak u pacientů po prodělaném onkologickém onemocnění, tak i osob pracujících v exponovaných profesích a ve zdravotnictví. Přednáší na odborných konferencí. Věnuje se osvětě laické veřejnosti ve výše uvedených tématech. Volný čas tráví v horách jako příležitostný horský průvodce.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, nastoupil na urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde postupně zastával pozice od sekundárního lékaře až po vedoucího oddělení. Atestační zkoušky z urologie složil v letech 1988 a 1992, a zkoušku z klinické onkologie v roce 1997. Věnuje se zejména diagnostice a léčbě nádorových onemocnění v urologii, s důrazem na operační výkony a zavádění nových metod a technologií. Od roku 2007 předsedá skupině Evropské urologické společnosti pro tvorbu doporučených postupů u nádorů močového měchýře. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 odborných článků a 7 monografií s urologickou tematikou. Od roku 2009 působí jako přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole, a od roku 2022 je děkanem této fakulty. Jeho profesní a vědecké aktivity zahrnují členství v České urologické společnosti, jejímž předsedou byl od roku 2011. Od roku 2009 je členem vědecké rady České lékařské komory. Dále je členem Evropské urologické společnosti (EAU), Americké urologické společnosti i Světové urologické společnosti (SIU). Je známý svým přínosem nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni v oblasti urologie a uroonkologie. Ve volném čase rád cestuje a jeho oblíbenou zemí je Indie. Rád tráví čas s rodinou a přáteli.

prof. MUDr. Helena Tlaskalová Hogenová, DrSc.

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a po ukončení studia pracovala 2 roky v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem jako sekundární lékařka. Po úspěšném konkurzu na Imunologické oddělení Mikrobiologického ústavu Československé akademie věd v Praze, se v roce 1964 stala interní aspirantkou a v roce 1968 obhájila doktorát. V roce 1994 získala titul doktor věd, v roce 1995 se stala docentkou  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2001 je profesorkou.  Je autorkou a spoluautorkou více než 300 často citovaných zahraničních publikací a členkou několika vědeckých společností. Získala řadu ocenění, byla zvolena členkou Učené společnosti České republiky, zahraniční členkou Královské společnosti věd a umění v Göteborgu, čestnou členkou České a Slovenské imunologické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenské lékařské společnosti alergologie a klinické imunologie. Je nositelkou Zlaté medaile Univerzity Karlovy. V roce 2023 jí bylo uděleno státní vyznamenání – medaile Za zásluhy 1. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy). Dlouhodobě se zabývá slizniční a vývojovou imunologií. Úspěchů se svým týmem dosáhla ve výzkumu střevní imunity. Důležité jsou zejména výsledky týkající se vlivu mikrobioty a potravinových antigenů na vývoj imunity a poznatky o imunopatologii střeva ve vztahu k celiakii, Crohnově chorobě nebo ulcerózní kolitidě. Zaměřuje se na úlohu fyziologické mikrobioty při vývoji imunity, při antiinfekční rezistenci a u autoimunitních, alergických a nádorových chorob. V jednom ze svých článků, určeném pro postgraduální vzdělávání lékařů, uvádí: „Pro medicínu budoucnosti se nyní otevírají nové možnosti prevence a léčby chorob ovlivněním mikrobioty a to jak změnou životního stylu a způsobu stravování, tak i probiotiky nebo přenosem fekální mikrobioty“.

Helena Tlaskalová Hogenová
Tom Philipp

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993 a v témže roce nastoupil jako lékař do Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), kde pracuje do současnosti. Od roku 2019 je také akademickým pracovníkem 3. lékařské fakulty UK v Praze. Má atestaci z vnitřního lékařství I. stupně a atestaci z revmatologie a všeobecného praktického lékařství. Doktorandské studium ukončil v roce 2006 a ve své práci se věnoval kloubním obtížím pacientů s diabetes mellitus. Je přednostou Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN. Mimo lékařskou praxi působil na pozicích náměstka pro léčebnou péči, byl odborným náměstkem ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a v představenstvu Agel a.s., s odpovědností za léčebnou a ošetřovatelskou péči. Od roku 2021 je poslancem Parlamentu ČR a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví PS ČR. Je předsedou Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ve své profesní kariéře se dlouhodobě věnuje problematice tělesné výchovy a sportu. Podporuje zejména rekreační sportovní aktivity a je propagátorem zdravého životního stylu. K tomuto tématu pořádá pravidelné kulaté stoly a semináře. Vychoval 5 dětí a je dědečkem 4 vnoučat. Ve volném čase se věnuje turistice, cykloturistice, lyžování. Denně chodí minimálně 8000 svižných kroků.

MUDr. Jana Tuková, Ph.D.

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia se věnovala pediatrii na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V rámci postgraduálního studia v oboru dětské revmatologie zkoumala léčivo metotrexát. Následně získala specializaci v oboru dětské pneumologie. Věnuje se dětem s chronickým respiračním onemocněním, především dětem s průduškovým astmatem a s chronickým plicním onemocněním po předčasném porodu. Je členkou výboru České společnosti dětské pneumologie. Podílí se na výuce studentů medicíny 1. LF UK Praha. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech. Je spolueditorkou 1. a 2. vydání učebnice Dětské pneumologie. Věnuje se také osvětě laické veřejnosti a pacientům. Ve volném čase sportuje a tráví čas s rodinou.

MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
Štěpánka Čapková

MUDr. Štěpánka Čapková

Pracuje od roku 1981 jako dětský dermatolog na Dermatologickém oddělení pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole a jako konsiliář v oboru dětské dermatologie pro všechny kliniky a oddělení dětské části této nemocnice. Také je superkonsiliář pro zvláště složité případy i z jiných regionů mimo Prahu. V roce 1984 složila jako prvý lékař v ČR nástavbovou atestaci z dětské dermatovenerologie. Je členkou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, kde aktivně pracuje v Sekci dětské dermatologie. Pravidelně přednáší témata z dětské dermatologie v postgraduálních kursech IPVZ, České lékařské komory a na akcích České dermatovenerologické společnosti a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Je školitelem v oboru dětské dermatologie v předatestační přípravě. Účastní se kongresů v ČR i v zahraničí, kde pravidelně prezentuje výsledky své práce. Publikuje v našich i zahraničních odborných časopisech. Její hlavní specializací a zájmem je vše, co se týká léčby atopického ekzému. Pro rodiče dětí s tímto kožním onemocněním připravila řadu edukačních brožur a napsala knihu s radami, jak pečovat o děti s atopickým ekzémem.  

MUDr. Petr Janoušek, Ph.D.

Vystudoval 2.LF UK v Praze a po promoci nastoupil na Kliniku ušni, nosní a krční 2.LF UK a FN v Motole, kde získal atestaci z otorinolaryngologie. Dále rozšířil svoji specializaci v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku a získal odbornou způsobilost z dětské otorinolaryngologie. V roce 2006 obhájil doktorskou práci Ph.D. z oboru experimentální chirurgie. Aktuálně je vedoucím lékařem soukromé specializované praxe otorinolaryngologie, dětské otorinolaryngologie a foniatrie v ALFA MEDICA s.r.o., která v současnosti provozuje 15 specializovaných ordinací (https://usni.cz/). Kromě toho odborně vede přednáškový blok dětské otorinolaryngologie na 1.LF UK a je odborným asistentem Kliniky ušní, nosní a krční na 2. LF UK v Praze. Hlavní oblastí zájmu je dětská otorinolaryngologie, endoskopie a spánková medicína. Je autorem 18 odborných publikací na národní a mezinárodní úrovni a spoluautor kapitoly v knize Spánková medicína v kazuistikách. Aktivně přednáší na kongresech a věnuje se edukaci pacientů i odborné veřejnosti. Mezi jeho hobby patří gastronomie, řízení autobusů a vše kolem historie vleků a lanovek.

Petr Janoušek
MUDr. Lubor Mrňa

MUDr. Lubor Mrňa

Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil na Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Motole a následně pracoval na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde se mimo jiné věnoval problematice rekonstrukce prsu po mastektomii a preventivních zákrocích na prsou. Vyučoval studenty medicíny jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má atestaci v oboru plastické chirurgie, je držitelem licence České lékařské komory v oboru plastické chirurgie a je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v oboru plastické chirurgie. Působil v Klinickém centru Iscare a nyní se věnuje širokému spektru operací plastické a estetické chirurgie na Klinice Yes Visage, kde nedílnou součástí jeho práce jsou estetické operace prsou (augmentace, modelace a fatgrafting). Je certifikovaným v aplikaci výplňových materiálů. Pravidelně se účastní odborných kongresů a seminářů v České republice i v zahraničí. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu.

MUDr. Jiří Vejmelka

Vystudoval 2. LF UK a poté se jeden rok věnoval pracovnímu lékařství. Od roku 2011 působí na Interní klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice. Věnuje se vnitřnímu lékařství a metabolické péči. Zabývá se zejména funkčními onemocněními trávicího traktu a problematikou střevní mikrobioty, včetně možností jejího léčebného ovlivnění. Poukazuje na nutnost naši mikrobiotu chránit, pečovat o ni a rozvíjet ji. Je zakládajícím členem ČMS ČLS JEP, dosavadním členem výboru společnosti a členem redakční rady Mikrobiomnovin www.mikrobiom-cms.cz Podporuje edukační aktivity a organizuje sympozia a workshopy s mikrobiomovou tématikou. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech. Podílí se na výuce mediků. Intenzivně se věnuje osvětě pacientů, laické veřejnosti a jejich blízkých. Mezi jeho hlavní zájmy patří rodina, jazyky, hra na housle, běh a turistika.

MUDr. Jiří Vejmelka
MUDr. Martin Kotrč

MUDr. Martin Kotrč

Studium 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ukončil v roce 2008. V rámci programu Erasmus absolvoval stáž na Lékařské fakultě Universitat de Barcelona ve Španělsku. Po studiu medicíny nastoupil na Kliniku kardiologie, Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, kde získal atestaci v oboru kardiologie. Absolvoval 3letou stáž na odděleni zobrazovacích metod v Královské nemocnici v Aalstu v Belgii. Je primářem Oddělení neinvazivní kardiologie na Klinice kardiologie v IKEM, proktorem echokardiografie pro intervenční chlopenní program a sám se také věnuje intervenční kardiologii. Přednáší na domácích i mezinárodních kardiologických a internistických kongresech. Věnuje se výuce a vědecké spolupráci s významnými klinickými pracovišti. Profesním koníčkem jsou transtorakální echokardiografie, jícnová echokardiografie a koronární intervence. Volné chvíle tráví s rodinou a kamarády. Velkým koníčkem je malování pastelem.

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

Po promoci v roce1989 (Fakulta Dětského Lékařství UK Praha) nastoupila na dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Má atestaci z pediatrie a neonatologie a její specializací je péče o předčasně narozené děti. Od roku 2014 působí na pozici primářky dětského a novorozeneckého oddělení. V rámci okresní nemocnice se jí podařilo vybudovat intermediární neonatologické centrum, kde se snaží více než dvě desetiletí zavádět principy individualizované a na rodinu soustředěné péče. Také v Kraji Vysočina zodpovídá za systém perinatální a dětské paliativní péče. Napsala několik příruček o kojení pro rodiče předčasně narozených dětí a je autorkou a spoluautorkou řady publikací. Její profesní život je úzce spjatý s oblastní charitou, Je spoluzakladatelkou domácí ošetřovatelské a hospicové péče a azylového domu pro matky s dětmi. Dále Střediska rané péče havlíčkobrodské charity a Mateřského centra Zvoneček. Nejdůležitější je pro ni rodina. Volný čas ráda tráví v přírodě. Mezi oblíbené aktivity patří horská turistika, čtení, péče o zahrádku, ale také plavání, lyžování nebo snowboard.

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

Mgr. Ondřej Wanke

K józe ho ve 14 letech přivedla bolest zad. Po absolvování instruktorského kurzu jógy si uvědomil, že by rád své zkušenosti předával i ostatním. Jóga a zdravý pohyb byly natolik motivující, že se po ukončení střední školy rozhodl začít studovat obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě pod vedením prof. Pavla Koláře. Na této škole získal bakalářský a magisterský titul a nadále zde své vzdělání prohlubuje, v rámci postgraduálního doktorského studia, kde se zabývá problematikou plicní rehabilitace. Principy fungování lidského těla, a to především vývojové kineziologie, se snaží integrovat do cvičení tak, aby jógové pozice byly v souladu se “zdravým” způsobem pohybu, Zásadní je, aby nedocházelo k negativním účinkům dlouhodobého cvičení extrémních pozic. Vede kurzy jógy. Kromě jógy se intenzivně věnuje i fyzioterapii. Hlavním tématem je problematika poruch dýchání ve spolupráci s plicními lékaři – tedy plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie a problematika viscero-somatických souvislostí. Podílí se na pregraduální výuce studentů fyzioterapie na 2. lékařské fakultě a postgraduálním vzdělávání fyzioterapeutů v nadstavbových kurzech “Dynamika myofasciálních řetězců”, kde je hlavní snahou integrovat fyzioterapii a jógu do jednoho funkčního celku. Ve volném čase hraje na klavír, rád tráví čas s přáteli a cestuje.

MUDr. Michaela Havlíčková

Vystudovala 1.LF Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu se rozhodla věnovat dermatologii, ze které má atestaci I. a II. stupně. Do roku 2012 pracovala na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Nyní je hlavní lékařkou v soukromé dermatologické ambulanci na Praze 3 (http://havlickovaderma.cz/) a také působí v dermatologické ambulanci v Online 24 s.r.o. Kromě klasické dermatovenerologie se řadu let věnuje estetické dermatologii. Je členkou výboru Sekce Akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Specializuje se na problematiku vlasů a kožní nemoci obličeje.

MUDr. Michaela Havlíčková
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Po promoci na 1. LF UK Praha v roce 1993 nastoupil na I. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze, kde pracoval do roku 2001, poté přešel na IV. interní kliniku 1. LF UK a VFN Praha a od roku 2005 je členem týmu Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, kde od roku 2020 zastává funkci přednosty. Má atestaci z vnitřního lékařství, nástavbovou atestaci z hepatogastroenterologie a je držitelem mnoha funkčních školitelských licencí v oboru gastrointestinální endoskopie.  Profesorem v oboru vnitřního lékařství byl jmenován v roce 2015. Je členem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP (ČHS), kterému v letech 2011 až 2018 předsedal. Je také členem Evropské asociace pro studium jater (EASL), Americké asociace pro studium jaterních chorob a členem České gastroenterologické společnosti. Spolupracuje na tvorbě učebnic pro lékařské fakulty a postgraduální vzdělávání. Dále se věnuje výuce a vědecké spolupráci s významnými klinickými pracovišti. Dlouhodobě se podílí na vytváření standardních postupů diagnostiky a léčby chronické virové hepatitidy B a C a hepatocelulárního karcinomu.  

doc. RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde rovněž obhájila svou disertační práci. Postupně pracovala v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Výzkumném ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv. Od roku 2000 pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Zabývá se výzkumem vztahu střevní mikrobioty a nepřenosných civilizačních chorob, zejména diabetu 2. typu a některých onemocnění trávicího traktu. Je členkou výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP (ČMS) a v redakční radě Mikrobio(m)novin, které najdete na webu www.mikrobiom-cms.cz. Jejím koníčkem je studium vlivu diety na složení a funkci střevního mikrobiomu. Je velkým fandou rostlinných diet.

doc. RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Vystudovala imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Ph.D. v oboru mikrobiologie obhájila tamtéž v roce 2002. V současnosti pracuje v Laboratoři biologie sekundárního metabolismu v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i., Zabývá se převážně biosyntézou antibiotik půdními mikroorganismy a možnostmi překonání rezistenčních mechanismů, které jsou v současnosti vážnou zdravotní hrozbou. Další oblastí zájmu je lidský mikrobiom, zejména mikrobiom dutiny ústní a jeho změny v souvislosti s onemocněním parodontu a vaginální mikrobiom ve vztahu k riziku předčasného porodu. Je zakládající členkou České mikrobiomové společnosti ČLS JEP (ČMS) a dosavadní místopředsedkyní výboru ČMS a členkou redakční rady Mikrobio(m)novin. Na webu ČMS https://www.mikrobiom-cms.cz/ a na akcích pro veřejnost společně s kolegy usiluje o vzdělávání veřejnosti v nejnovějších poznatcích a vyvracení mýtů a nepravd o mikrobiomu, které se šíří informačním prostorem.

doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Vystudoval magisterský obor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na který navázal postgraduálním studiem na 1. lékařské fakultě UK Praha. V současnosti vede oddělení imunologie na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zabývá se problematikou časného postnatálního vyzrávání novorozeneckého imunitního systému, zejména ve vztahu ke střevní mikrobiotě. V rámci své vědecké práce zkoumá možnosti ovlivnění složení mikrobioty probiotickými bakteriemi, které by mohly podporovat normální mikrobiotu, a tím podpořit i správnou funkci imunitního systému. Další oblastí zájmů je studium dopadu dysbiózy (indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů. Je předsedou výboru České mikrobiomové společnosti a v rámci aktivit se zaměřuje na podporu rozšiřování povědomí o mikrobiotě ve zdraví a nemoci. Podporuje edukační aktivity a organizuje sympozia a workshopy s mikrobiomovou tematikou.

doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
MUDr. Lucie Valentová Bartáková

MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně atestovala v oboru pneumologie a ftizeologie. Pracuje jako primářka na Pneumologické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze, kde se specializovala zprvu na cystickou fibrózu, následně na intenzivní péči v pneumologii a od roku 2008 na transplantace plic. Je vedoucí transplantačního týmu Pneumologické kliniky FN Motol. Podílí se na výuce studentů medicíny 2. LF UK Praha. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech. Je členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a předsedkyní odborné sekce pro transplantaci plic při ČPFS. Dále je členkou České transplantační společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Vzdělávání a podporu pacientů považuje za velmi důležitou součást mimopracovních aktivit.

doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Od ukončení studií na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se věnuje endokrinologii a především tyreoidologii. V roce 1966 nastoupila na 3. interní kliniku 1.LF UK a VFN v Praze, kde pracuje dosud. O problematiku štítné žlázy se zajímá od začátku, kdy vstoupila do oboru endokrinologie. Jako pozitivní vnímá nejen možnost léčit nemocné, ale také příležitost věnovat se výzkumu. Své znalosti předává mladším lékařům a podílí se na výuce studentů. Endokrinologii, jejíž prestiž a stopy můžeme pozorovat téměř ve všech oborech medicíny, vnímá jako stále se rozvíjející obor. Spolupráce s mladými kolegy i posluchači medicíny je pro ni velkým podnětem po dlouhá léta. Stále ji provází citové pouto k 1. LF a vnímá se být pokornou členkou velké rodiny Univerzity Karlovy. Je spoluautorkou 2 učebnic interny pro mediky a autorkou dvou monografií o štítné žláze, Publikovala články v odborných českých i zahraničních časopisech. Je autorkou řady vzdělávacích materiálů pro pacienty.

Zdeňka Límanová
Jana Katolická

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Po ukončení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1992 spojila hned svoji profesní kariéru s onkologií. Prvním působištěm byl Masarykův onkologický ústav Brno, známy pod zlidovělým názvem „Žluťák“. Zde získávala první klinické zkušenosti a atestovala z vnitřního lékařství a následně v oboru klinická onkologie.  Na konci roku 2000 změnila zaměstnavatele, kterým se pro ni, až do dnešních dní, stala brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Po dvou letech přešla z onkologie na urologické oddělení a vybudovala ambulanci urologické onkologie, kterou procházeli všichni nemocní s malignitou v urotraktu. Pacienti tím získali kontinuitu  – byli vyšetřeni a diagnostikováni urologem, následně, v rámci jednoho pracoviště, léčeni a sledováni onkologem. Díky této provázanosti nemocní získali, na jednu stranu, kvalitní odbornou lékařskou péči a na stranu druhou, osobní přístup. Velmi aktivně publikuje a přednáší onkourologickou problematiku. Věnuje se také práci s laickou veřejností. Za dobu působení na urologickém pracovišti ukončila doktorandské studium prací zaměřenou na karcinom močového měchýře a získala titul Ph.D. V roce 2009 se stala primářkou onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V této vedoucí pozici je doposud. Pracoviště je zaměřeno na klinickou onkologii, název chirurgické souvisí s návaznosti na dva velké chirurgické obory, se kterými úzce spolupracuje. Je členkou výboru Sekce uroonkologie České onkologické společnosti. Preferuje multidisciplinární spolupráci s jinými odbornostmi zabývajícími se léčbou nádorových onemocnění.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Vystudovala Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové a Lékařskou Fakultu UK tamtéž. Od roku 1999 pracuje v Nemocnici Havlíčkův Brod a specializuje se na endokrinologii, diabetologii a vnitřní lékařství. Je vedoucí lékařkou Endokrinologické ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod a péči o pacienty zajišťuje také v endokrinologických ambulancích v Hlinsku a v Chotěboři. V roce 2011 obhájila disertační práci na téma ” Onemocnění štítné žlázy v graviditě a šestinedělí”. Dále se věnuje obezitologii, tělovýchovnému lékařství a všeobecnému praktickému lékařství.  Je členkou řady odborných společností, např. České endokrinologické společnost JEP, České diabetologické společnost JEP, České společnosti pro meno a andropauzu JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. Autorkou a spoluautorkou publikací a přednášek v oboru endokrinologie, diabetologie, interního lékařství, všeobecného praktického lékařství. Publikuje v impaktovaných odborných zahraničních časopisech a je členkou v  několika významných projektech pro těhotné. Podílí se na výuce studentů medicíny a výchově mladých lékařů, kteří se připravují k atestaci. Je hodně aktivní i v oblasti vzdělávání pacientů.

Sylvie Špitálníková
Zuzana Kováříková

MUDr. Zuzana Kováříková, Ph.D.

Po studiu lékařské fakulty v roce 2004 nastoupila na Plicní kliniku V Košicích na Slovensku. Kromě klinické praxe působila také jako vyučující v oboru interní medicína, věnovala se vědeckému výzkumu na téma obstrukčních plicních nemocí a s tímto tématem obhájila titul Ph.D. Od roku 2011 pracovala na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Motole, kde také pokračovala ve výuce budoucích lékařů. Svou profesní kariéru orientovala zpočátku na pneumoonkologii, tedy na pacienty s nádory plic. Po krátké pauze z důvodu mateřské dovolené se pak subspecializovala na transplantologii a věnovala se selekci a péči o pacienty na čekací listině k transplantaci plic. Od roku 2021 je hlavní lékařkou plicní ambulance na poliklinice Palackého a svou profesní pozornost nyní zaměřuje především na péči o ambulantní pacienty. Kromě atestace z oboru pneumologie má také atestaci z oboru akupunktury. 

doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Od roku 1996 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1.LF UK a VFN Praha, kde působí jako vedoucí lékař Endokrinologické ambulance a Centra pro endometriózu. Jeho další zaměření je laparoskopická operativa. Je předseda Sekce pro gynekologickou endokrinologii ČGPS a členem výborů Sekce pro endometriózu ČGPS a Endoskopické sekce ČGPS. Aktivně působí i v zahraničí, kde je členem výboru (Board of Directors) European Society of Contraception and Reproductive Health Care. Autor a spoluautor publikací a přednášek v oboru gynekologické endokrinologie, hormonální antikoncepce, endometriózy a gynekologické endoskopie. Člen expertních skupin formulujících doporučení pro preskripci hormonální terapie. Recenzent indexovaných a impaktovaných odborných zahraničních časopisů a odborným garantem několika významných grantů.

Michael Fanta
Martina Koziar Vašáková

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) ukončila v roce 1988. Ve 23 letech nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí. V rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala tři atestace, a to z vnitřního lékařství, tuberkulózy a respiračních nemocí a alergologie a klinické imunologie. Je přednostkou Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice (FTN) a 1. LF UK Praha a předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Dále je členkou vědeckých rad FTN a také 1.LF UK, členkou kolegia děkana 1.LF UK a byla zvolena do AS 1.LF UK. Je aktivní i na mezinárodní úrovni, například v rámci Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society, ERS), Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society, ATS), Světové organizace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (WASOG), Evropské alergologické společnosti (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI). Je autorkou řady českých a zahraničních publikací. Přednáší na domácích i mezinárodních pneumologických, internistických a alergologických kongresech. Spolupracuje na tvorbě učebnic pro lékařské fakulty a postgraduální vzdělávání. Dále se věnuje výuce a vědecké spolupráci s významnými klinickými pracovišti. Jejím profesním koníčkem jsou intersticiální plicní procesy, imunologie plicních nemocí (astma, intersticiální plicní procesy) a intervenční bronchologie. Volné chvíle tráví s rodinou a kamarády. Jejím velkým koníčkem je jóga, hudba a zpěv. Má ráda život se všemi výzvami, které život přináší.

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Po absolvování VŠCHT – fakulta potravinářské a biochemické technologie, atestovala z klinické biochemie a také toxikologie.  Od roku 1985 pracuje v ÚLBLD VFN v Praze úseky endokrinologie, monitorování léčiv a stanovení nádorových markerů a v referenční laboratoři pro klinickou biochemii při ÚLBLD VFN, která se zabývá testováním POCT přístrojů, hlavně glukometrů. Od roku 1999 na 1. LF UK. Je předsedkyně výboru Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a členkou několika komisí a pracovních skupin v oboru klinické biochemie. Od jara 2022 je vedoucí Katedry klinické biochemie IPVZ. Je autorem a spoluautorem několika článků v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Drahomíra Springer
Vanda Adamcová

MUDr. Vanda Adamcová

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a specializuje se v oboru urologie. Pracuje na urologické klinice 3.LF UK a FTN v Praze, kde se specializuje na diagnostiku nádorů prostaty. Podílí se na výuce studentů medicíny 3. LF UK Praha. V rámci klinického výzkumu se zabývá zlepšení diagnostiky karcinomu prostaty. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech. Věnuje se také osvětě laické veřejnosti a pacientů a také spolupracuje s organizací Muži proti rakovině.

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a složila atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie. Postgraduální studium obhájila v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v diabetologické a endokrinologické ambulanci 3. interní kliniky 1.LFUK a VFN a na Gynekologicko-porodnické klinice, v porodnici u Apolináře, kde se věnuje těhotným ženám s diabetem a dalšími interními komplikacemi. Podílí se na výuce studentů medicíny, nutriční terapie a porodní asistence. V rámci klinického výzkumu, se zabývá vlivem diabetu na průběh těhotenství. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech. Věnuje se také laické osvětě problematiky diabetu, je autorkou řady edukačních materiálů pro pacienty, zejména o diabetu v těhotenství.

Kateřina Anderlová
Nina Benáková

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

V oboru dermatovenerologie pracuje přes 36 let. Po studiu medicíny pracovala na obvodní dermatologii, poté na univerzitní klinice 3. LF UK. Pak řadu let působila jako primář v centrech pro psoriázu, resp. fototerapii, nejdříve v Sanatoriu prof. Novotného a posléze v Sanatoriu Achillea v Praze. Poslední roky pracuje jako ambulantní specialista v dermatoalergologické ambulanci alergo-imunologického centra ImmunoFlow Praha. Současně je vysokoškolský pedagog (odborná asistentka) na dermatovenerologické klinice 1. LF UK. Přednáší studentům medicíny a lékařům (IPVZ, ČLK, ČDS ČLS JEP), publikuje v odborné literatuře (články, knihy, kapitoly v knihách, recenze atp.). Je členem redakční rady časopisu Čs. Dermatologie, recenzentkou řady odborných periodik. Je externí školitelkou katedry dermatovenerologie IPVZ. Dlouhodobě a intenzivně se věnuje edukaci pacientů. Je autorkou řady vzdělávacích textů a brožur pro pacienty. Je hlavní lektorkou edukačního projektu pro atopiky – AtopikOnline.cz. Věnuje se i práci pro obor dermatovenerologie a pro dermatology. Opakovaně byla zvolena do výboru České dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti, kde působí jako vědecký sekretář. Je členkou Fotobiologická komise, sekce kožních chorob z povolání, sekce Akné a obličejové dermatózy a Psychodermatologické sekce ČDS ČLS JEP; členkou Evropské akademie dermatovenerologie (EADV).

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1.LF UK a VFN Praha (v porodnici U Apolináře). Specializuje se na problematiku OAB (over active blader). Podílí se na vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků a dalších osob majících vztah k urogynekologii. Je místopředsedou výboru Urogynekologické společnosti ČR. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích a kongresech v ČR i v zahraničí. Věnuje se osvětě laické veřejnosti o problematice hyperaktivního močového měchýře a urogynekologie. Je autorem řady edukačních materiálů pro pacienty, ale také pro odbornou veřejnost.

Jaromír Mašata